Information om

QDP – Qualified Decorative Painter
Nationell och internationell certifiering för dekorationsmålare

 

frågor kring denna besvaras på mail: 

info@palmfinearts.nu

 

  Anmälningsblankett    klicka här

 

Vem, var?

På initiativ av Roger Seamark, Stockholm, ägde ett första möte rum i Brugge, Belgien under Salon 2003.
Deltagarna inbjudna av Roger var Patrick Laheyne Belgien, Michele Santilli USA, Pascal Amblard Frankrike,
Jan Berghuis och Cornelius Scheer Holland samt Lotta Olsson och Mats Carlsson Sverige.
Hela konceptet och det praktiska utförandet av en internationell certifiering diskuterades och en första
grundstruktur tog form. I april 2004 möttes samma deltagare under 2 dagar i Gent, Belgien med Patrick Laheyne
som värd. Under detta möte utformades hela konceptet i detalj.

Varför?

Syftet och visionen som helhet är
att hjälpa och underlätta framåtskridandet och utvecklingen för dekorationsmålare och för hantverket i allmänhet,
att framhäva, erkänna och uppmuntra yrkesskicklighet,
att återetablera målningsyrkets förr så höga hantverksskicklighet och status,
att underlätta internationell etablering och företagande,
att inspirera och locka den unga och kommande generationer till målerihantverket, genom att etablera en internationell kvalitetssäkring i två steg.

Steg 1: nationell certifiering kallad CDM som vid godkännande kvalificerar till ansökan om QDP.
Steg 2: internationell certifiering, kallad QDP – Qualified Decorative Painter.

En certifierad dekorationsmålare ger uttryck för ambition, seriositet och yrkeskunnande, vilket även fungerar som
kvalitetsguide för arkitekter och beställare.
Den som är certifierad QDP, erhåller likvärdig status i USA och alla QDP-medlemsländer i Europa (f.n. Sverige,
England, Frankrike, Belgien och Nederländerna), samt på alla slags forum för dekorationsmålare.
Möjligheten att ansöka om CDM/QDP-certifiering står öppen för alla med erfarenhet av dekorationsmåleri.

 
Hur?

Den sökande står för en anmälningskostnad 1.850:- , porto/transportkostnader samt ev. försäkringskostnad för sina prover.
Proverna packas upp och monteras av oberoende part och blir därefter anonymt bedömda av en nationell jury,
bestående av en pool professionella dekorationsmålare/lärare i dekorationsmåleri. Från denna pool väljs 3-5
personer enligt ett rullande schema till aktuellt bedömningstillfälle. Juryn är alltså inte permanent, utan ständigt roterande.

Om den sökande inte bedöms kvalificera sig, ges efter rådgivning en ny möjlighet att göra om icke godkända prover för en andra bedömning, eller söka på nytt kommande certifieringstillfälle.
För närvarande planeras nationell certifiering i Sverige vartannat år, eller enligt förfrågan.
Om man godkänns för nationell certifiering erhålls titeln CDM – certifierad dekorationsmålare. Man är härigenom även kvalificerad att söka den internationella QDP-certifieringen.

Vid ansökan om detta sänds sökandens nationella arbetsprover till den kommande internationella juryn för påseende, som genom konstruktiv kritik och rådgivning därigenom kan underlätta förberedelserna för de nya arbetsprover som skall presenteras till den internationella bedömningen för QDP.

I båda instanser – nationell och internationell, kommer arbetsproverna att bedömas enligt en poängskala där ett visst antal poäng måste uppnås för att kvalificera sig. Om den sökande inte kvalificerar sig till den internationella bedömningen finns det möjlighet att efter rådgivning göra om prover för en andra bedömning, om så önskas. Om man godkänns erhålles titeln QDP-Qualified Decorative Painter, med tillhörande ID-handling.

Den internationella QDP-certifieringen kommer att äga rum i olika länder för varje tillfälle enligt ett rullande schema. Juryn består av 6 personer varav 3 från aktuellt värdland, övriga representerande 3 andra länder/alternativt 6 personer representerande 6 olika länder. Om de sökande understiger ett visst antal kommer av kostnadsskäl arbetsproverna istället att skickas mellan de olika ländernas respektive jurymedlemmar för bedömning.
 

Steg 1
Nationell certifiering

Den sökande skall presentera nio olika arbetsprover med måtten 60x80 cm enligt följande:
Två ådrade pannåer:
1. Ek pannå delad i två, representerande kärnteckning och kvartssågad ek (märgstrålar)
2. Fritt val av ett specifikt (namngett) träslag

Tre marmorpannåer:
3. Klassisk ådrad Carraramarmor
4. Valfri breccia marmor (namngiven)
5. Fritt val av specifik/namngiven marmorsort
Ett rektangulärt listverk skall inkluderas på någon av ovanstående pannåer, målad i trompe l’oeil teknik.

Två ornament pannåer:
6. Grisaille/ monokrom dekoration, tydligt redovisande förhållanden mellan ljus och skugga.
7. Polykrom dekoration (utan relief
– inga schabloner.)

Två egendesignade kundförslag, utförda i skala
Proverna skall visa 1 vägg 5x3 meter, 1 vägg 4x3 meter, samt en halv sektion av golv eller tak:
8. Traditionell (klassisk) miljö, namngiven stilart
9. Modern (nutida) miljö

Varje prov skall fotograferas vid fyra olika stadier av målningen, med redovisning av tidsintervaller.
Juryn kan även begära en målningsdemonstration eller kompletterande intervju.
Proverna skall vara utförda på arkitektfilm, canvas eller likvärdigt rullbart elastiskt material.
Proverna skall märkas på baksidan, med aktuellt provnummer och sökandens namn.
Bifoga även 4 fotografier per arbetsprov, inklusive tidsangivelser under arbetets gång.
 

Arbetsproverna packas upp och monteras av oberoende part och bedöms därefter anonymt av en nationell jury,
bestående av en pool professionella dekorationsmålare/lärare i dekorationsmåleri. I båda instanser – nationell och internationell, kommer arbetsproverna att bedömas enligt en poängskala där ett visst antal poäng måste uppnås för att kvalificera sig. Om den sökande inte bedöms kvalificera sig, ges en ny möjlighet att göra om icke godkända prover för en andra bedömning, eller söka på nytt kommande certifieringstillfälle.
Om man godkänns för nationell certifiering erhålls titeln CDM – certifierad dekorationsmålare, med tillhörande
ID-handling.

Man är härigenom även kvalificerad att söka den internationella QDP-certifieringen.
Vid ansökan om detta sänds sökandens nationella arbetsprover till den kommande internationella juryn för påseende, som genom konstruktiv kritik och rådgivning därigenom kan underlätta förberedelserna för de nya arbetsprover som skall presenteras till den internationella bedömningen för QDP – Qualified Decorative Painter.

 

 

Nedanstående personer har erhållit CDM-certifikatet

 

2005

Jenny Blom                        Sverige

Elisabeth Karouta             England

2007

Sara Kornerup - Fog         Danmark

Ann-Louise Järvklo           Sverige

2009

Martina Svensson               Sverige

Mårten Bohlin                     Sverige

2011

Vibe Eriksen                        Danmark

 

 

 

 


 

Anmälningsblankett
 
  Certifieringen sker i samarbete med